İNTERNET SİTESİ/MOBİL SİTE/MOBİL UYGULAMA ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin Tarafları:

İş bu Sözleşme;

a)celalyavuz.com internet sitesi üzerinden faaliyette bulunan Yavuz Selim mah. Dağ Tepesi çıkmazı sok. No: 4/2 Beykoz/ İstanbul adresindeki Celal Yavuz (“Şirket”) ile

b)…………adresinde ikamet eden, ……………(Ad-Soyad)…, celalyavuz.com internet sitesine, Mobil Siteye, Mobil Uygulamaya üye olan, üyelik sayfasında kendisi tarafından belirtilecek adreste ikamet eden internet kullanıcısı (“Üye”) arasında mutabakat ile kabul edilmiştir. celalyavuz.com olarak belirtilen hususlar dahil aşağıda yer alan düzenlemelerin tamamı Mobil Site ve Mobil Uygulamalar dahil tüm sanal platformlar için geçerli kabul edilmiş olup, Üye bu hususu iş bu sözleşmeyi onaylamakla kabul etmiş sayılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu:

İşbu Sözleşme celalyavuz.com internet sitesinden Şirket tarafından belirtilen şartlar ve ücretler mukabilinde sunulan hizmetlerden, satışa arz edilmiş ürünlerden, üyeye özel ayrıcalıklardan faydalanması için üye olunmasını, üyelik şartlarını ve iş bu sözleşmenin onaylanması sureti ile verdiği telefon ve e-mail bilgilerine Şirket tarafından ürün ve hizmet tanıtım, kampanya ve sair ticari faaliyetleri hususunda bildirim (Sms, E-mail, doğrudan arama dahil) yapabilmesi hususlarını düzenlemektedir.

3. Sözleşmenin Hükümleri:

 celalyavuz.com web sitesinden veya mobil internet sitesinden veya Şirket mobil uygulamalarından işlem yapan, bülten, kampanya ve tanıtım ve benzerinin gönderilmesini talep eden, üyelik işlemleri gerçekleştiren, alışveriş yapan müşterilerimizin verdikleri kişisel veriler (isim, yaş, ilgi alanlarınız, telefon, e-posta vb…) müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması çalışmalarında, sadece celal yavuz bünyesinde kullanılmakta ve Şirket tarafından işlenmektedir. Şirket, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet amacı dışında hiçbir nedenle kullanmamaktadır.

 Şirket’e ait olan celalyavuz.com web ve mobil sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın internette yaptığı gezintiler ile ilgili bilgi edinilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. celalyavuz.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek ve güvenli olarak saklayacaktır.

 Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak Üye tarafından üyelik ve alışveriş aşamaları dahil verilen bilgileri, Üye kişisel verilerini (Aksi Üye tarafından bildirilinceye kadar ve Üye tarafından hiçbir sorumluluk olmaksızın her zaman verilen izinler kısmen yada tamamı ile iptal edilme hakkına sahip olmak üzere) kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuat çerçevesinde koruyacaktır.

– Sözleşmede açık bir şekilde taahhüt edilmemiş hiçbir husus, Şirket aleyhine varmış gibi yorumlanamaz. Aksi Şirket tarafından yazılı olarak belirtilmediği sürece Şirket, sitede yer alan ürün ve hizmetler için sitede ilan edilen ücretleri talep etme hakkına sahip olacaktır.

– Şirket, celalyavuz.com web sitesi, Mobil site, Mobil uygulama adreslerini veya markasını her zaman ve ayrıca bir gerekçe belirtmeksizin değiştirme hakkına sahip olup, değişim sonrasında üye bilgilerini de yeni İnternet sitesi, mobil uygulama ve mobil siteye taşıma hakkına da sahiptir.

– Şirket, İnternet sitesi, Mobil site ve Mobil uygulama vb. yer alan sanal mağazasında satışa arz ettiği ürünler ve stokları ile sorumlu olup, stok bulunmayan veya müşterilerin talepleri neticesinde stokları tükenen ürünleri yeniden üretme, tedarik ile yükümlü olmayacaktır. Sanal mağaza dışındaki mağazalar ile sanal mağazada yer alan ürünler stok ve nitelik bakımından farklılık gösterebilir. Sistemsel hata, yoğun üye talepleri ve sair nedenler ile stokta görünen ürünün, stok yetersizliği nedeni ile temin ve Üye’ye sevkinin gerçekleştirilememesi durumunda Şirket, Üye menfaatleri doğrultusunda hareket edecektir.

– Üyelik sözleşmesi, Üye’ye herhangi bir maddi taahhüt veya yükümlülük getirmemektedir. Üye ancak celalyavuz.com web adresinden sipariş edeceği ürün ve hizmetlerin bedelleri ile buna ilişkin sair ücretleri ödemekle yükümlü olacaktır. Üyelik için ayrıca herhangi bir ücret tahakkuk ettirilmeyecektir.

– Üye, dilediği zamanda talebini Şirket’e, celalyavuz.com internet sitesinde mevcut üyelik sayfası ile ücretsiz şekilde bildirimde bulunarak verdiği onayı iptal ile sistemden çıkma hakkı her zaman mevcut olmak üzere; iş bu sözleşmenin onaylanması anında verdiği cep telefonu ve sair telefonlar ile e-mail adreslerine Şirket tarafından her zaman yasal mevzuat dairesinde ürün ve hizmet tanıtımı, kampanya ve sair ticari faaliyetleri hususunda bildirim ( Sms, E-mail, doğrudan arama dahil) yapabilmesi hususunda açık ve doğrudan onay verdiğini kabul etmiştir.

– Üye, celalyavuz.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu, Şirket’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

– Üye, celalyavuz.com internet sitesine üye olurken kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Şirket’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Şirket’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

– Üye, celalyavuz.com internet sitesinde mevcut üyelere özel hizmetlerden faydalanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

– Üye, celalyavuz.com internet sitesini ve portal hizmetlerini ve hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri 3. şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

– celalyavuz.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Şirket ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Şirket’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında Müşteri’nin uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

– İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Şirket’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; ihlal nedeniyle Şirket’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

– Şirket’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Şirket’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

– Şirket hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya portal hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. Şirket web Sitesi’nin ve portal hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

– celalyavuz.com internet sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dokümanlar münhasıran Şirket mülkiyetinde olup, bu malzeme ve dokümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dokümanlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

-celalyavuz.com internet sitesinde malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette üye tarafından değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

– Şirket tarafından celalyavuz.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

– Şirket, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Şirket, üyenin portal hizmetlerini alırken celalyavuz.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

– Şirket, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Şirket ya da Şirket sitesine tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Şirket haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

– Şirket web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Şirket web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

– Şirket, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Şirket web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme, ürünleri dilediği zaman kaldırma, satıştan çekme hakkını saklı tutar.

– Şirket, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

– Taraflar, Şirket’e ait tüm ticari defter, mail, ileti, elektronik veri, bilgisayar kayıtları ve benzerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193′ e uygun şekilde geçerli ve usulüne uygun delil olarak kabul edileceğini ve iş bu sözleşmenin aynı zamanda bir delil sözleşmesi olduğunu kabul ve beyan eder.

4. Sözleşmenin Süresi ve Feshi:

İş bu sözleşme Üye tarafından kabul edildiğini onay ile yürürlüğe girer. Şirket sözleşmeyi üye’ye arz ederek kabul edilmiş sayılmakla birlikte Üye tarafından onaylanmamış sözleşmeler Şirket’e karşı kullanılamayacaktır.

İşbu sözleşme, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda, üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. Anlaşmazlıkların Çözümü:

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük :

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında verdiği onay ile akdedilmiş ve taraflar için yürürlüğe girmiştir. Üye tarafından elektronik ortamda onay verilmiş olması yeterli olup, ayrıca üyenin ıslak imzasına lüzum bulunmamaktadır.

Onay